ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΕΦ 2018 – 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Έχουν ξεκινήσει οι ατομικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών με θεματολογία που καλύπτει τις δράσεις των τομέων Β και Γ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας. Ενδεικτικά έγιναν εκπαιδεύσεις πάνω στην λιπάνση, φυτοπροστασία, άρδευση, τον τρόπο μέτρησης του ανθρακικού αποτυπώματος, επεξεργασία και αξιοποίηση υπολημμάτων καλλιέργειας καθώς και η χρήση ειδικού εργαλείου κατάρτισης παραγωγών ( elearning).

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.1 αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Βii.1 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση πιλοτικής ομάδας παραγωγών
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους σε δείγματα που συλλέχθηκαν από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη και διανομή εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών  της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων δειγμάτων εδάφους και οδηγιών λίπανσης/ εφαρμογής ανά παραγωγό

Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.2, η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί με την εφαρμογή του κομπόστ να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με την χρησιμοποίηση του ως εναλλακτική λύση για την χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της καύσης των κλαδεμάτων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Βii.2 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση πιλοτικής ομάδας παραγωγών
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους σε δείγματα που συλλέχθηκαν από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη  και διανομή εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών  της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων δειγμάτων εδάφους και οδηγιών λίπανσης/ εφαρμογής ανά παραγωγό

Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.3 αποσκοπεί αποσκοπεί να χρησιμοποιήσει τα οφέλη της κτηνοτροφίας στην καλλιέργεια της ελιάς, υλοποιώντας δράσεις σύζευξης της ελαιοκαλλιέργειας με την κτηνοτροφία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Βii.3, για το πρώτο έτος, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων 
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών  της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων δειγμάτων εδάφους και οδηγιών εφαρμογής ανά παραγωγό

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βiv αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Βiv έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Μελέτη, καταγραφή περιβαλλοντικών, καλλιεργητικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής
 • Μελέτη προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
 • Ηλεκτρονική σύνταξη και συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις ελαιοκάρπου/ εδάφους
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση ΣΟΔ
 • Εξωτερική επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS A.E.
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2/3

Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiii.1 αποσκοπεί στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Γiii.1, για το πρώτο έτος, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δράση Γiv)

Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiii.2 αποσκοπεί στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων προϊόντων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Γiii.2 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δεδομένων 
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
 • Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων
 • Συλλογή, καταχώρηση και αξιολόγηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε επίπεδο αγρού και ελαιοτριβείου, αξιολογήθηκαν και προσδιορίστηκε το ανθρακικό αποτύπωμα για το ελαιόλαδο που παράχθηκε από το σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.

Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών 

 

Η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Γiv αποσκοπεί στην δημιουργία ενός εργαλείου e-learning για την άμεση και συνεχή, εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών μελών της. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Γiv, για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου e-learning
 • Εικαστική σχεδίαση πλατφόρμας
 • Τεχνική υλοποίηση και τελική σχεδίαση της πλατφόρμας e-learning
 • Έλεγχος Λειτουργικότητας Πλατφόρμας – Beta Testing
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού λοιπών δράσεων προγράμματος εργασίας 
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Αξιολόγηση χρησιμότητας του εργαλείου

Προμήθεια decanter

 

H Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Στέρνας στο πλαίσιο της δράσης Δiv.1 προχώρησε στην προμήθεια ενός (1) DECANΤER (οριζόντιος φυγοκεντρικός διαχωριστήρας) της Γερμανικής Εταιρείας GEA Group – Westfalia Separator τύπου CF 6000. 

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 22005:2007

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου/ τυποποιητηρίου του Α.Ε.Σ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση
 • Έλεγχος προαπαιτούμενων εγγράφων
 • Δημιουργία διαδικασιών/ εντύπων ιχνηλασιμότητας
 • Έλεγχος διαγράμματος ροής
 • Έλεγχος προμηθευτών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις συστήματος
 • Ασκήσεις ανάκλησης
 • Ανασκοπήσεις συστήματος
 • Επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα TUV HELLAS
 • Έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των  τροφίμων

 

Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ μέσω της εφαρμογής της δράσης Eii στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου του Α.Ε.Σ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2005. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης για το πρώτο έτος του προγράμματος έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση
 • Εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
 • Αναλύσεις προϊόντος
 • Σύνταξη Οδηγιών Εργασίας και Αρχείων Εφαρμογής
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Έλεγχος προμηθευτών α’ και β’ υλών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Ανασκόπηση συστήματος
 • Επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα TUV HELLAS A.E.
 • Έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005

Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤi σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα στοχευμένο πλάνο επικοινωνίας. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ταξίδι εξοικείωσης: προετοιμασία, συμμετέχοντες, πρόσκληση και πρόγραμμα φιλοξενίας και ενημερωτικό υλικό 
 • Δημιουργία απολογιστικού εντύπου: ενδεικτική δομή – εικαστικές/ αισθητικές επιλογές, καθώς και συγκέντρωση/ αξιολόγηση ενημερωτικού και οπτικού υλικού ώστε να προσδιοριστούν οι θεματικοί άξονες
 • Δημοσιογραφικό πλάνο προβολής: συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση εξέλιξης ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος ώστε να διαμορφωθεί περιεχόμενο προβολής και δημοσιότητας

Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤii θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό να προβάλει τις δράσεις που υλοποίησε και κατ’ επέκταση τα οφέλη τους σε επίπεδο συνθηκών καλλιέργειας και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου.  Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ΣΤii, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας: http://sternaoliveoil-gr.firebase.digital/
 • Ανασχεδιασμός θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.: http://sternaoliveoil-gr.firebase.digital/oef-2018-2021/
 • Τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας και θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.
Skip to content